This site is a collaboration between two organizations, Agricultural Futures Exchange of Thailand and Thai Tapioca Trade Association. To be a center of information and dissemination of information. Related to the cassava industry.
TAPIOCA ONLINE >> Thursday 2 July 2015  GMT+7
logo-ttta           

มันสำปะหลัง ออนไลน์

เกษตรฯ แก้ปัญหาฝนทิ้งช่วง

Print

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาฝนทิ้งช่วงยาวนานและรุนแรงกว่าทุกปี จากข้อมูลพบว่าปีนี้ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรวมมีปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาฝนทิ้งช่วงยาวนานและรุนแรงกว่าทุกปี จากข้อมูลพบว่าปีนี้ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรวมมีปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลให้น้ำไหลลงเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์   มีปริมาณน้อยตามไปด้วย โดยปัจจุบันเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำในอ่าง 4,163 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 31% เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ 3,249 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 34% เท่านั้น  ประกอบกับข้อมูล ณ  2 กรกฎาคม  2557 พบว่าจากภาวะปัญหาฝนทิ้งช่วงดังกล่าว มีจังหวัดที่ยังคงได้รับผลกระทบและประกาศเป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) อีกจำนวน 3 จังหวัด 20 อำเภอ 133 ตำบล 1,468 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์ และนครราชสีมา จึงได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและกรมชลประทาน เร่งหาทางในการบริหารจัดการน้ำให้มีปริมาณเพียงพอเป็น การเร่งด่วน รวมทั้งให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ เพื่อจะได้วางแผนบริหารจัดการพื้นที่เกษตรในการสำรองน้ำเพื่อใช้ในการเพาะปลูกต่อไป

ด้าน นายสุรสีห์ กิตติมณฑลรักษาการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรที่สำคัญอย่างใกล้ชิด ทั้งปัญหาภัยแล้ง ปัญหาหมอกควันและไฟป่า การเติมน้ำในเขื่อนรวมทั้งปัญหาฝนทิ้งช่วง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ทันต่อสถานการณ์ความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชน

โดยเฉพาะปัญหาฝนทิ้งช่วงนั้นได้ดำเนินการตั้งแต่มิถุนายน-กรกฎาคม 57 เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงกลางฤดูเพาะปลูก ซึ่งปกติมักประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ทำให้พืชผลการเกษตรอื่น ๆ ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง นอกจากนี้ยังมีแผนเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนเป้าหมายขนาดใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 57 รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำของเขื่อนต่างๆ โดยมีเป้าหมายให้มีปริมาณน้ำกักเก็บไม่ต่ำกว่าร้อยละ  80 ของความจุอ่างฯ อีกด้วย  

ในขณะที่ผลดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ผ่านมา กรมฝนหลวงฯได้เข้าไปปฏิบัติการฝนหลวงครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ 72.02% ภาคกลาง 90.83% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 51% ภาคตะวันออก 78.73% และภาคใต้ 40.22% ซึ่งหากมองในภาพรวมว่าถือว่าการปฏิบัติการของกรมฝนหลวงดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่และเกินเป้าหมาย


- - หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ - -

Last Updated on Monday, 14 July 2014 04:30

พาณิชย์เข้มสกัดมันสำปะหลังคุณภาพต่ำ

Print

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบนำมันสำปะหลังคุณภาพต่ำจากประเทศเพื่อนบ้านส่งออกไปต่างประเทศ โดยไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ การส่งออกมันสำปะหลังปลอมปนกากมันและการขายตัดราคาส่งออกซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์รวมทั้งชื่อเสียงของการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย

กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายชัดเจนที่จะกวดขันและปราบปรามอย่างจริงจัง เพื่อเอาผิดกับผู้ประกอบธุรกิจส่งออกมันสำปะหลัง ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (Surveyor) และเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ดูแลด้านคุณภาพมาตรฐานสินค้าและขอย้ำให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาและเคร่งครัดตามกฎ ระเบียบ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ทั้งนี้ จะใช้อำนาจ คสช. จัดทีมเฉพาะกิจออกตรวจสอบและจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับการส่งออกมันสำปะหลังที่มีคุณภาพต่ำ/ไม่ได้มาตรฐาน หลีกเลี่ยงระเบียบ และจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ทุจริตหรือร่วมรู้เห็นเป็นใจทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถึงที่สุด เพื่อรักษาชื่อเสียงและตลาดส่งออกมันสำปะหลังของไทยให้ขยายตัวอย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสที่จะไปเป็นประธานเปิดงานประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ (World Tapioca Conference 2015) ที่โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 จะได้ให้นโยบายทำความเข้าใจและกำชับการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (Surveyor) เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ซื้อจากต่างประเทศที่จะมาร่วมงานกว่า 500  คน เพื่อให้มีการร่วมมืออย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย

ในช่วงเดือน มกราคม-เมษายน 2558 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 4.38 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 42,391 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 8.68% และ 6.48% ตามลำดับเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีตลาดส่งออกหลัก คือ ประเทศจีน มาตรการที่เข้มงวดดังกล่าว จะช่วยให้การส่งออกของไทยในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่ดีต่อไป


- - หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ - -

Last Updated on Friday, 19 June 2015 03:40

พิธีไหว้องค์ท้าวมหาพรหม และพ่อปู่ชัยมงคล เนื่องในวันครบรอบ 52 ปีสมาคมฯ

Print

ด้วยสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ก่อตั้งสมาคมฯ ครบรอบ 52 ปี ในวันที่ 28 มิถุนายน 2558

สมาคมฯ ได้ทำพิธีไหว้องค์ท้าวมหาพรหม และพ่อปู่ชัยมงคล ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณลานหน้าพระพรหม อาคารสาธรธานี 1 และบริเวณศาลพระภูมิ อาคารสาธรนครทาวเวอร์


- - TTTA - -

Last Updated on Monday, 22 June 2015 08:07

แบงค์ชาติจีนชู "นครหนานหนิง" เป็นศูนย์กลาง "ระบบธุรกรรมเงินหยวนข้ามแดน"

Print

เว็บไซต์ข่าวซินหัว : ลูกค้าธนาคารทั่วไปในกว่างซีสามารถทำธุรกรรมการชำระบัญชีต่างประเทศด้วยสกุลเงินหยวนได้แล้ว

ช่วงต้นปี 58 ธนาคารประชาชาติจีน ศูนย์หนานหนิง (แบงค์ชาติจีนประจำเขตฯ กว่างซีจ้วง) ได้เปิดตัว "แพลทฟอร์มธุรกรรมเงินหยวนข้ามแดน" (Regional Cross-border RMB Business Platform) อย่างเป็นทางการ ซึ่งช่วยให้ธนาคาร 47 แห่ง (ที่มีจุดบริการกว่า 2,500 จุด) ทั่วกว่างซีสามารถให้บริการธุรกรรมการชำระบัญชีต่างประเทศด้วยสกุลเงินหยวนแก่ลูกค้าได้แล้ว

แพลทฟอร์มดังกล่าวพัฒนาขึ้นจากระบบธุรกรรมการชำระบัญชีการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของกว่างซีที่มีการบูรณาการทรัพยากรด้านระบบชำระบัญชีเงินหยวนระหว่างประเทศและธนาคารตัวแทนในต่างประเทศของแต่ละธนาคารเข้าไว้ด้วยกัน โดยมี "นครหนานหนิง" เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้บริการครอบคลุมฮ่องกง มาเก๊า อาเซียน และเอเชียใต้

จึงกล่าวได้ว่า แพลทฟอร์มดังกล่าวเปรียบเสมือน "ไฮเวย์" ที่ช่วยกระตุ้นการเคลื่อนย้ายหมุนเวียนของกระแสเงินหยวนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศในภูมิภาคได้เป็นอย่างดี โดยไหลเข้า-ออกของเงินหยวนต้องผ่านแพลทฟอร์มดังกล่าวทั้งหมด

นายชุย อวี๋ (Cui Yu, 崔瑜) ผู้อำนวยการธนาคารประชาชนจีน ศูนย์หนานหนิง ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบัน มีธนาคารรายใหญ่หลายรายได้เป็นธนาคารตัวแทนของแพลทฟอร์มดังกล่าวแล้ว อาทิ Industrial and Commercial Bank of China (中国工商银行) Bank of China (中国银行) และ China Construction Bank (中国建设银行) ซึ่งธนาคารเหล่านี้มีธนาคารตัวแทนในต่างประเทศมากกว่า 1,000 แห่ง ซึ่งสามารถให้บริการธุรกรรมการเงินได้อย่างทั่วถึงทั้งในประเทศสมาชิกอาเซียน และเอเชียใต้


- - ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน www.thaibizchina.com - -

Last Updated on Monday, 29 June 2015 03:07

สมาคมมันฟ้อง "ฉัตรชัย" เทรดเดอร์จีนปนมันเส้นส่งออก

Print

ประเทศไทยสามารถผลิตและส่งออกสินค้ามันสำปะหลังมาเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน ด้วยปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังภายในประเทศระหว่าง 30-31 ล้านตัน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ที่มากถึง 40.76 ล้านตัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออก "มันเส้น" ไปจีน ส่งผลให้ประเทศไทยต้องนำเข้ามันเส้นจากกัมพูชาที่มีผลผลิตประมาณ 8.44 ล้านตัน เมื่อผลผลิตมันเส้นในประเทศที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ทำให้ผู้ประกอบการจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้ามันเส้นจากไทยเห็นช่องทางที่จะทำธุรกิจมันเส้นโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยผู้ส่งออกไทยอีก ด้วยเหตุผลนี้จึงมีผู้นำเข้ามันเส้นจีนหันมาตั้ง บริษัทเทรดเดอร์ค้ามันในประเทศไทยโดยตรง ด้วยการเข้าเป็นสมาชิก สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย เช่นเดียวกับผู้ส่งออกไทย

อย่างไรก็ตาม การเข้ามาประกอบธุรกิจส่งออกมันเส้นของผู้ประกอบการจีนคง "ปฏิเสธ" ไม่ได้ว่า ส่วนแบ่งการค้ามันเส้นที่อยู่ในมือผู้ส่งออกไทย "ส่วนหนึ่ง" ได้ถูกแชร์ให้กับเทรดเดอร์จีนเหล่านี้โดยแสดงออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมผ่านตัวเลขการส่งออกมันเส้นของเทรดเดอร์จีนที่ขยับขึ้นมาติด Top 10 แต่กระนั้นการส่งออกกลับไม่ยั่งยืน เมื่อสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยตรวจพบสิ่ง "ผิดปกติ" จากปริมาณการนำเข้ามันเส้นจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา ที่ดำเนินการโดยเครือข่ายของบริษัทเทรดเดอร์จีน

โดยสมาคมพบว่า มันเส้นที่นำเข้าจากกัมพูชามีการแจ้งพิกัดอัตราภาษีอากรเป็น มันสำปะหลังอื่น ๆ แทนที่จะเป็น พิกัดมันเส้น หรือ Dry Tapioca Chip ส่งผลให้สถิติการนำเข้ามันเส้นจากกัมพูชาต่ำมากหรือมีเพียงปีละ 600,000 ตัน แต่ยอดการนำเข้าพิกัดอื่น ๆ กลับสูงถึง 1 ล้านตัน สร้างความสงสัยให้กับสมาคมว่า ทำไมต้องแจ้งพิกัดศุลกากรผิด เพราะภาษีนำเข้าตามปัจจุบันทุกพิกัดลดลงเท่ากันหมดแล้ว

"พอเราไปตรวจสอบถึงโรงงานมันเส้นในกัมพูชาจึงทราบความจริงว่า หากส่งออกมันเส้นผ่านท่าเรือของเขมรจะมีต้นทุนค่าขนส่งสูงกว่าการนำมันเส้นผ่านด่านศุลกากรและส่งออกผ่านท่าเรือไทย แต่ที่ต้องแจ้งพิกัดผิดเป็นมันสำปะหลังอื่น ๆ ไม่ใช่มันเส้น ก็เพราะต้องการหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบมาตรฐานสินค้าส่งออกมันเส้น ซึ่งโดยปกติในการส่งออกแต่ละครั้งจะมีทั้งเจ้าหน้าที่เซอร์เวเยอร์ ตัวแทนผู้ซื้อจากจีน และสำนักงานมาตรฐานสินค้ามาประจำโกดัง เพื่อตรวจสอบคุณภาพและปริมาณสินค้ามันเส้นที่จะส่งออกว่าเป็นไปตามที่ขออนุญาตหรือไม่" แหล่งข่าวกล่าว

นั้นหมายถึงเทรดเดอร์จีนที่เข้าไปซื้อมันเส้นถึงกัมพูชา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าคลัง แต่เช่าเพียงท่าเรือสำหรับลักไก่ส่งสินค้าได้ทันที เมื่อสินค้าไปถึงท่าเรือจีน มันเส้นลอตนี้ไม่มีการรับรองมาตรฐานสินค้าราคา FOB จึงต่ำกว่ามันเส้นทั่วไปตันละ 10-20 เหรียญสหรัฐ หรือขายได้ตันละ 210-215 เหรียญ มาแข่งราคากับมันเส้นที่ผู้ส่งออกไทยส่งออกตามปกติที่ขายตันละ 220-225 เหรียญสหรัฐ

สำหรับในส่วนของสมาคมแม้จะทราบดีว่า มีการดำเนินการส่งออกมันเส้นที่ไม่ถูกต้อง แต่กลับ "ไม่กล้า" เพิกถอนสมาชิกบริษัทเทรดเดอร์จีนเหล่านี้ มีเพียงแต่ได้เชิญมาหารือและตักเตือน แต่กลับกลายเป็นว่า ไม่เกิดความเกรงกลัวและมีเทรดเดอร์จีนในลักษณะเดียวกันนี้เข้ามายื่นเรื่องขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยเพิ่มเข้ามาอีก โดยมีความเป็นไปได้ว่า บริษัทที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ก็คือ เครือข่ายของเทรดเดอร์รายเดิมที่กำลังมีปัญหาอยู่กับสมาคมนั้นเอง "ถึงที่สุดแล้วกรรมการสมาคมมีมติไม่รับจดทะเบียนสมาชิกให้กับเครือข่ายเทรดเดอร์จีนเหล่านี้ เพราะมีพฤติกรรมทางการค้าที่สร้างความเสียหายต่อภาพรวมการส่งออกมันเส้นของประเทศไทย"

อย่างไรก็ตาม เมื่อสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยไม่สามารถจัดการกับเทรดเดอร์จีนเหล่านี้ได้ ทาง ดร.สุรีย์ ยอดประจง นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย จึงทำ "หนังสือส่วนตัว" ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และศูนย์ดำรงธรรม ขอให้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบ และให้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ทั้งในเรื่องการสุ่มตรวจสอบสินค้าที่ขนส่งเข้ามาและการกำหนดให้แจ้งปริมาณ สถานที่จัดเก็บสินค้านำเข้า โดยถือเป็นเรื่องที่มีความท้าทายต่อขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย หากไม่สามารถแก้ไขได้ ก็อาจส่งผลกระทบถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ซึ่งมีปริมาณ 11.19 ล้านตันต่อปี มูลค่า 114,372 ล้านบาทได้ และส่งผลกระทบต่อชาวไร่มันสำปะหลังไทยอีก 480,000 รายได้


- - หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ - -

Last Updated on Tuesday, 30 June 2015 03:01

Page 3 of 294

Templates WordPress
Templates WordPress