This site is a collaboration between two organizations, Agricultural Futures Exchange of Thailand and Thai Tapioca Trade Association. To be a center of information and dissemination of information. Related to the cassava industry.
TAPIOCA ONLINE >> Saturday 7 March 2015  GMT+7
logo-ttta           

มันสำปะหลัง ออนไลน์

ความเคลื่อนไหวราคาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (13 มิ.ย. 55)

Print

ราคาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (วันที่ 13 มิ.ย. 55)

ราคาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังขยับตัวสูงขึ้น สถานการณ์ยังเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมา
ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าในฤดูการเก็บเกี่ยวปี 2554/55 (ต.ค.54-ก.ย.55) มีหัวมันออกมาแล้วถึงเดือน พ.ค. 55 (ต.ค. 54-พ.ค.55) 91% (ประมาณ 23 ล้านตัน) และยังคงเหลืออยู่ 9% (ประมาณ 2 ล้านตัน)

ราคาหัวมันสำปะหลัง (บาท/กก.)

ราคา ณ 9 พ.ค. 55 16 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 30 พ.ค. 55 6 มิ.ย. 55 13 มิ.ย. 55

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(เชื้อแป้ง 30%)

2.40 - 2.80 2.40 - 2.80 2.40 - 2.80 2.40 - 2.90 2.50 - 3.00 2.50 - 3.20

ภาคเหนือตอนล่าง

(หัวมันรวม)

2.10 - 2.30 2.10 - 2.30 2.10 - 2.30 2.00 - 2.20 2.00 - 2.20 1.95 - 2.30

ภาคตะวันออก                    

(หัวมันรวม)

2.00 - 2.10 2.00 - 2.20 2.00 - 2.20 2.00 - 2.20 1.90 - 2.20 2.00 - 2.30

ภาคตะวันตก                      

(หัวมันรวม)

2.00 - 2.10 2.00 - 2.20 2.00 - 2.20 1.90 - 2.10 2.00 - 2.15 2.00 - 2.30

 ราคามันเส้น (บาท/กก.)

ราคา ณ 9 พ.ค. 55 16 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 30 พ.ค. 55 6 มิ.ย. 55 13 มิ.ย. 55
คลังสินค้าส่งออก 6.70 - 6.80 6.70 - 6.80 6.70 - 6.80 6.50 - 6.75 6.40 - 6.60 6.20 - 6.80

ราคาแป้งมันสำปะหลัง (บาท/กก.)

ราคา ณ 9 พ.ค. 55 16 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 30 พ.ค. 55 6 มิ.ย. 55 13 มิ.ย. 55
โรงแป้ง 12.80 - 13.00 12.80 - 13.00 12.80 - 13.00 12.80 - 13.00 13.00 - 13.20 13.00 - 13.50มันมันมัน-รายงาน 

 

Last Updated on Thursday, 14 June 2012 06:17

เกษตรฯ แก้ปัญหาฝนทิ้งช่วง

Print

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาฝนทิ้งช่วงยาวนานและรุนแรงกว่าทุกปี จากข้อมูลพบว่าปีนี้ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรวมมีปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาฝนทิ้งช่วงยาวนานและรุนแรงกว่าทุกปี จากข้อมูลพบว่าปีนี้ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรวมมีปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลให้น้ำไหลลงเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์   มีปริมาณน้อยตามไปด้วย โดยปัจจุบันเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำในอ่าง 4,163 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 31% เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ 3,249 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 34% เท่านั้น  ประกอบกับข้อมูล ณ  2 กรกฎาคม  2557 พบว่าจากภาวะปัญหาฝนทิ้งช่วงดังกล่าว มีจังหวัดที่ยังคงได้รับผลกระทบและประกาศเป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) อีกจำนวน 3 จังหวัด 20 อำเภอ 133 ตำบล 1,468 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์ และนครราชสีมา จึงได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและกรมชลประทาน เร่งหาทางในการบริหารจัดการน้ำให้มีปริมาณเพียงพอเป็น การเร่งด่วน รวมทั้งให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ เพื่อจะได้วางแผนบริหารจัดการพื้นที่เกษตรในการสำรองน้ำเพื่อใช้ในการเพาะปลูกต่อไป

ด้าน นายสุรสีห์ กิตติมณฑลรักษาการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรที่สำคัญอย่างใกล้ชิด ทั้งปัญหาภัยแล้ง ปัญหาหมอกควันและไฟป่า การเติมน้ำในเขื่อนรวมทั้งปัญหาฝนทิ้งช่วง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ทันต่อสถานการณ์ความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชน

โดยเฉพาะปัญหาฝนทิ้งช่วงนั้นได้ดำเนินการตั้งแต่มิถุนายน-กรกฎาคม 57 เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงกลางฤดูเพาะปลูก ซึ่งปกติมักประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ทำให้พืชผลการเกษตรอื่น ๆ ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง นอกจากนี้ยังมีแผนเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนเป้าหมายขนาดใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 57 รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำของเขื่อนต่างๆ โดยมีเป้าหมายให้มีปริมาณน้ำกักเก็บไม่ต่ำกว่าร้อยละ  80 ของความจุอ่างฯ อีกด้วย  

ในขณะที่ผลดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ผ่านมา กรมฝนหลวงฯได้เข้าไปปฏิบัติการฝนหลวงครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ 72.02% ภาคกลาง 90.83% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 51% ภาคตะวันออก 78.73% และภาคใต้ 40.22% ซึ่งหากมองในภาพรวมว่าถือว่าการปฏิบัติการของกรมฝนหลวงดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่และเกินเป้าหมาย


- - หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ - -

Last Updated on Monday, 14 July 2014 04:30

4th Starch World 2015

Print

บริษัท Centre for Management Technology (CMT) เป็นบริษัทจัดประชุมทางด้านธุรกิจอาหาร ผลิตภัณฑ์เคมี พลังงานทดแทน และอื่นๆ ได้จัดการประชุม 4th Starch World 2015 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2558


- - TTTA - -

Last Updated on Friday, 23 January 2015 05:10

ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ของจีนลดต่ำต่อเนื่องใน 5 ปี

Print

ข้อมูลอย่างเป็นทางการแสดงอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคของจีนขยับขึ้นเล็กน้อยในเดือนธันวาคม จากราคาอาหารที่สูงขึ้นเป็นแรงหนุน แต่อัตราเงินเฟ้อรายปีก็ยังคงลดต่ำสุดในรอบ 5 ปี

สำนักงานสถิติแห่งชาติประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index-CPI) โดยในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 จากเดือนก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.4 โดยปัจจัยหลักคืออัตราเงินเฟ้อจากอาหารที่สูงขึ้นเกือบร้อยละ 2.9 จากร้อยละ 2.3 ในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อประเภทอื่นลดลงร้อยละ 0.8 ในเดือนธันวาคมจากร้อยละ 1 ในเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ ตลอดปี 2557 ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 ต่อปี นับว่าเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี

สำหรับดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index-PPI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อในระดับค้าส่งนั้น ในเดือนธันวาคม PPI ลดลงร้อยละ 3.3 จากที่ลดลงร้อยละ 2.7 ในเดือนก่อนหน้า นับว่าเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 34 และลดลงสูงสุดในรอบ 2 ปี

ธนาคารประชาชนของจีน (PBC) ซึ่งเป็นธนาคารกลางของประเทศแถลงการณ์บนเว็บไซต์ว่า จีนจะยังคงดำเนินนโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวัง โดยนโยบายการเงินล่าสุดของจีนที่ประกาศออกมาเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 สร้างความประหลาดใจให้ตลาดการเงิน ด้วยการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกว่าสองปี ส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมลดลง

แต่กระนั้นแล้ว นักเศรษฐศาสตร์ส่วนมากก็ยังคาดการณ์ว่าในปีครึ่งปีแรกหรืออาจเป็นไตรมาสแรกนี้ รัฐบาลจีนอาจจะประกาศมาตรการต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม ลดจำนวนเงินสดที่ธนาคารต้องถือสำรอง แต่ก็มีนักวิเคราะห์จำนวนไม่น้อยเป็นกังวลต่อผลที่จะเกิดขึ้น เช่น นายหลิว ตงเหลียง นักวิเคราะห์อาวุโสของธนาคารในเซี่ยงไฮ้มีมุมมองว่า ถ้ารัฐบาลจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงเพิ่มเติมในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ (เทศกาลวันปีใหม่จีน) อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมวัตถุดิบ ส่วนนายหลิว จางเหว่ย หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารเพื่ออุตสาหกรรม ประจำกรุงเซี่ยงไฮ้ กล่าวว่า “การลดดอกเบี้ยที่ประกาศไปในเดือนพฤศจิกายน ใช้เวลานานหลายเดือนกว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงยังไม่ควรมีนโยบายการเงินเพิ่มเติมในไตรมาสแรก”

เราคงต้องมาตามติดกันต่อไปว่า จีนจะมีแผนการณ์ปรับเพิ่มตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตอย่างไร


- - ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน www.thaibizchina.com - -

Last Updated on Friday, 23 January 2015 07:05

ซื้อขายมันเส้นคุณภาพดี 4,000 ตัน ระหว่างสหกรณ์

Print

การเชื่อมโยงธุรกิจซื้อขายมันเส้นระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่มีการร่วมมือซื้อขายไปครั้งแรกเมื่อปี 2557 ที่ผ่านมาจำนวน 2,000 ตัน มูลค่า 14 ล้านบาทเศษ

ตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี 2558 ได้กำหนดให้มีการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ในเชิงพาณิชย์ ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ อาทิ ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง

ล่าสุด นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ในการทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนนโยบาย “เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง” ในรูปแบบของการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ตลอดจนมูลค่าของห่วงโซ่การผลิต โดยใช้ผลผลิตหลักของสหกรณ์หนึ่งส่งไปเป็นวัตถุดิบของอีกสหกรณ์หนึ่ง ก่อนจะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เกิดความเข้มแข็งอย่างแท้จริง

เบื้องต้น ได้มีการรวมกลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าแยกเป็นรายประเภท ในรูปของคลัสเตอร์ ซึ่งขณะนี้มีทั้ง คลัสเตอร์ข้าว ยางพารา ผลไม้ ปาล์มน้ำมัน นม และมันสำปะหลัง ดังตัวอย่างความสำเร็จจากการรวมกลุ่มกันของสหกรณ์ผู้ผลิตมันเส้นสะอาด คุณภาพดีในจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้มีการทำข้อตกลงซื้อขายมันเส้น เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือซื้อขายมันเส้นสะอาด ระหว่างตัวแทนจากสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ ที่มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ในแต่ละปีจะมีความต้องการมันเส้นสะอาดที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์จำนวนมาก กับสหกรณ์ผู้ผลิตมันเส้นคุณภาพในจังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. กำแพงเพชร จำกัด จำนวน 4,000 ตัน มูลค่า 30 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการส่งมอบสินค้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงธันวาคม 2558

การเชื่อมโยงธุรกิจซื้อขายมันเส้นระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่มีการร่วมมือซื้อขายไปครั้งแรกเมื่อปี 2557 ที่ผ่านมาจำนวน 2,000 ตัน มูลค่า 14 ล้านบาทเศษ และในครั้งนี้สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ได้ทำข้อตกลงซื้อขายมันเส้นอีกครั้ง ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสดีที่สหกรณ์ผู้ผลิตมันเส้นสะอาดที่มีคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับของเครือข่ายสหกรณ์ภายในประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตมันสำปะหลังที่เกษตรกรสมาชิกเพาะปลูกเป็นจำนวนมากในจังหวัดกำแพงเพชร

สำหรับจังหวัดกำแพงเพชรนั้น เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเป็นอันดับ 2 รองจากจังหวัดนครราชสีมา มีศักยภาพในการแปรรูปมันสำปะหลังเป็นมันเส้นสะอาดที่มีคุณภาพ ทางจังหวัดจึงส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้ามันเส้นอย่างครบวงจร โดยผ่านระบบเครือข่ายสหกรณ์

ทั้งนี้ สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด ได้เริ่มผลิตมันเส้นคุณภาพตั้งแต่ปี 2537 สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัดและสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. กำแพงเพชร จำกัด เริ่มในปี 2552 ทั้ง 3 สหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจการรวบรวมมันสำปะหลังและแปรรูปเป็นมันเส้นสะอาดในปี 2557 มีมูลค่ากว่า 82 ล้านบาท


- - หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ - -

Last Updated on Tuesday, 24 February 2015 03:26

Page 3 of 252

Templates WordPress
Templates WordPress