This site is a collaboration between two organizations, Agricultural Futures Exchange of Thailand and Thai Tapioca Trade Association. To be a center of information and dissemination of information. Related to the cassava industry.
TAPIOCA ONLINE >> Tuesday 22 July 2014  GMT+7
logo-ttta           

มันสำปะหลัง ออนไลน์

ความเคลื่อนไหวราคาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (13 มิ.ย. 55)

Print

ราคาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (วันที่ 13 มิ.ย. 55)

ราคาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังขยับตัวสูงขึ้น สถานการณ์ยังเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมา
ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าในฤดูการเก็บเกี่ยวปี 2554/55 (ต.ค.54-ก.ย.55) มีหัวมันออกมาแล้วถึงเดือน พ.ค. 55 (ต.ค. 54-พ.ค.55) 91% (ประมาณ 23 ล้านตัน) และยังคงเหลืออยู่ 9% (ประมาณ 2 ล้านตัน)

ราคาหัวมันสำปะหลัง (บาท/กก.)

ราคา ณ 9 พ.ค. 55 16 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 30 พ.ค. 55 6 มิ.ย. 55 13 มิ.ย. 55

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(เชื้อแป้ง 30%)

2.40 - 2.80 2.40 - 2.80 2.40 - 2.80 2.40 - 2.90 2.50 - 3.00 2.50 - 3.20

ภาคเหนือตอนล่าง

(หัวมันรวม)

2.10 - 2.30 2.10 - 2.30 2.10 - 2.30 2.00 - 2.20 2.00 - 2.20 1.95 - 2.30

ภาคตะวันออก                    

(หัวมันรวม)

2.00 - 2.10 2.00 - 2.20 2.00 - 2.20 2.00 - 2.20 1.90 - 2.20 2.00 - 2.30

ภาคตะวันตก                      

(หัวมันรวม)

2.00 - 2.10 2.00 - 2.20 2.00 - 2.20 1.90 - 2.10 2.00 - 2.15 2.00 - 2.30

 ราคามันเส้น (บาท/กก.)

ราคา ณ 9 พ.ค. 55 16 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 30 พ.ค. 55 6 มิ.ย. 55 13 มิ.ย. 55
คลังสินค้าส่งออก 6.70 - 6.80 6.70 - 6.80 6.70 - 6.80 6.50 - 6.75 6.40 - 6.60 6.20 - 6.80

ราคาแป้งมันสำปะหลัง (บาท/กก.)

ราคา ณ 9 พ.ค. 55 16 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 30 พ.ค. 55 6 มิ.ย. 55 13 มิ.ย. 55
โรงแป้ง 12.80 - 13.00 12.80 - 13.00 12.80 - 13.00 12.80 - 13.00 13.00 - 13.20 13.00 - 13.50มันมันมัน-รายงาน 

 

Last Updated on Thursday, 14 June 2012 06:17

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ระวังเพลี้ยแป้งระบาดช่วงฤดูแล้ง

Print

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนผู้ปลูกมันสำปะหลังในเขตพื้ที่แล้งทั่วทุกภาค เนื่องจากเริ่มแห้งแล้ง ความชื้นในอากาศน้อย ลมแรงแดดจัดตอนกลางวัน กลางคืนอากาศเย็น ซึ่งเหมาะต่อการเจริญเติบโตของเพลี้ยแป้ง อีกทั้ง แมลงตัวห้ำ ตัวเบียน ที่คอยทำลายเพลี้ยแป้งมีปริมาณลดลง เพลี้ยแป้งจึงระบาดเพิ่มขึ้น

โดยที่พบในประเทศไทยมี 4 ชนิด คือ เพลี้่ยแป้งลาย เพลี้ยแป้งแจ็คเบียดเลย์ เพลี้ยแป้งสีเขียว เพลี้ยงแป้งสีชมพู ซึ่งระบาดโดยการติดไปกับคน ท่อนพันธุ์ กระแสลม และมด ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลง หากพบการระบาดให้แจ้ง สนง.เกษตรอำเภอ สนง.เกษตรจังหวัด เพื่อขรับการสนับสนุนแตนเบียน หรือแมลงช้างปีกใส เพื่อควบคุมการระบาดเพลี้ยแป้งในพื้นที่

สำหรับแนวทางการป้องกันกำจัดฯ ในพื้นที่ยังไม่พบการระบาด ทำได้โดยใช้ท่อนพันธุ์สะอาด, เก็บซากพืชออกจากแปลง ไถพรวนหลายๆ ครั้ง และตากดินอย่างน้อย 14 วัน, แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีที่แนะนำ และตรวจแปลงทุก 2 สัปดาห์  

ส่วนพื้นที่ที่มีการระบาดแล้วให้หลีกเลี่ยงปลูกในฤดูแล้ง, ไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง ตากดิน 14 วัน, แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีที่แนะนำ และตรวจแปลงทุก 14 วัน

อีกทั้งถ้าพบระบาดรุนแรงในมันอายุ 1-4 เดือน ให้ถอนทิ้งทั้งหมดแล้วทำลายนอกแปลง, ถ้าพบระบาดในอายุ 4-8 เดือน ให้ตัดยอดหรือถอนต้นที่พบนำไปทำลายนอกแปลง พ่นสารเคมีบริเวณที่พบทันที, พบการระบาดในอายุกว่า 8 เดือน ควรเก็บผลผลิต ตัดต้นทิ้งนำไปทำลาย ทำความสะอาดแปลง  

อย่างไรก็ตาม ใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมเพลี้ยแป้ง เช่น แมลงช้างปีกใส ด้วงเต่า แตนเบียน หลีกเลี่ยงใช้สารเคมี ทั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์ไม่ให้ตัวห้ำตัวเบียนที่เป็นศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยแป้งถูกทำลาย


- - หนังสือพิมพ์คมชัดลึก - -

Last Updated on Wednesday, 26 March 2014 05:37

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า ณ ประเทศจีน

Print

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นที่ปรึกษา จัดโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปักกิ่ง - เทียนจิน - กวางโจว)  ระหว่างวันที่ 22 – 27 มิถุนายน 2557 โดย สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยจุดประสงค์เข้าร่วมโครงการนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล วัฒนธรรม และบทบาทระหว่างสมาคมไทย - จีน ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่าย และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคม


- - TTTA - -

Last Updated on Wednesday, 02 July 2014 04:01

เกษตรฯ แก้ปัญหาฝนทิ้งช่วง

Print

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาฝนทิ้งช่วงยาวนานและรุนแรงกว่าทุกปี จากข้อมูลพบว่าปีนี้ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรวมมีปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาฝนทิ้งช่วงยาวนานและรุนแรงกว่าทุกปี จากข้อมูลพบว่าปีนี้ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรวมมีปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลให้น้ำไหลลงเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์   มีปริมาณน้อยตามไปด้วย โดยปัจจุบันเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำในอ่าง 4,163 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 31% เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ 3,249 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 34% เท่านั้น  ประกอบกับข้อมูล ณ  2 กรกฎาคม  2557 พบว่าจากภาวะปัญหาฝนทิ้งช่วงดังกล่าว มีจังหวัดที่ยังคงได้รับผลกระทบและประกาศเป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) อีกจำนวน 3 จังหวัด 20 อำเภอ 133 ตำบล 1,468 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์ และนครราชสีมา จึงได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและกรมชลประทาน เร่งหาทางในการบริหารจัดการน้ำให้มีปริมาณเพียงพอเป็น การเร่งด่วน รวมทั้งให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ เพื่อจะได้วางแผนบริหารจัดการพื้นที่เกษตรในการสำรองน้ำเพื่อใช้ในการเพาะปลูกต่อไป

ด้าน นายสุรสีห์ กิตติมณฑลรักษาการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรที่สำคัญอย่างใกล้ชิด ทั้งปัญหาภัยแล้ง ปัญหาหมอกควันและไฟป่า การเติมน้ำในเขื่อนรวมทั้งปัญหาฝนทิ้งช่วง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ทันต่อสถานการณ์ความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชน

โดยเฉพาะปัญหาฝนทิ้งช่วงนั้นได้ดำเนินการตั้งแต่มิถุนายน-กรกฎาคม 57 เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงกลางฤดูเพาะปลูก ซึ่งปกติมักประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ทำให้พืชผลการเกษตรอื่น ๆ ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง นอกจากนี้ยังมีแผนเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนเป้าหมายขนาดใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 57 รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำของเขื่อนต่างๆ โดยมีเป้าหมายให้มีปริมาณน้ำกักเก็บไม่ต่ำกว่าร้อยละ  80 ของความจุอ่างฯ อีกด้วย  

ในขณะที่ผลดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ผ่านมา กรมฝนหลวงฯได้เข้าไปปฏิบัติการฝนหลวงครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ 72.02% ภาคกลาง 90.83% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 51% ภาคตะวันออก 78.73% และภาคใต้ 40.22% ซึ่งหากมองในภาพรวมว่าถือว่าการปฏิบัติการของกรมฝนหลวงดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่และเกินเป้าหมาย


- - หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ - -

Last Updated on Monday, 14 July 2014 04:30

ท่าเรือเป๋ยไห่ของกว่างซีนำเข้า “มันเส้น” พุ่งสูง ผู้ประกอบการไทยพร้อมแค่ไหน?

Print

เว็บไซต์ข่าวอ่าวเป่ยปู้ : สถานการณ์นำเข้ามันสำปะหลังแห้ง (หรือที่คนไทยเรียกสั้น ๆ ว่า “มันเส้น”) ผ่านท่าเรือเมืองเป๋ยไห่ของกว่างซีมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

สำนักงานศุลกากร เปิดเผยว่า ช่วง 6 เดือนแรก ปี 57 ท่าเรือเมืองเป๋ยไห่มีการนำเข้ามันสำปะหลังแห้งสูงถึง 2.38 แสนตัน ขยายตัวสูงถึง 1.9 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

มันสำปะหลังแห้ง (มันเส้น) เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอล (Ethanol) และกรดมะนาว (Citric acid)  

หลายปีมานี้ ประเทศจีนมีความต้องการใช้เชื้อเพลิงเอทานอลเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการมันสำปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วย ทว่า ศักยภาพการผลิตในประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่ จึงจำเป็นต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศจำนวนมากในแต่ละปี  

เจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากร ชี้ว่า สถานการณ์การนำเข้ามันสำปะหลังแห้งผ่านด่านท่าเรือเมืองเป๋ยไห่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าเทกอง (Bulk) ที่สำคัญของท่าเรือฯ กล่าวคือ เมื่อปี 56 มีการนำเข้ามันสำปะหลังแห้งมากเป็นอันดับ 6 ในบรรดาสินค้าเทกองทั้งหมดที่มีการนำเข้าผ่านท่าเรือเมืองเป๋ยไห่

ขณะที่ครึ่งปีแรกปี 57 ปริมาณนำเข้าขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ 3 รองจากถั่วเหลือง (ใช้สำหรับการผลิตน้ำมันและอาหารสัตว์) และสินแร่นิเกิล แหล่งนำเข้าหลัก คือ เวียดนาม และไทย ข้อมูลช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ มีการนำเข้าจากเวียดนามมากถึง 1.39 แสนตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด

กลุ่มผู้นำเข้าหลักเป็นกิจการร่วมทุน และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากที่สุด ข้อมูลตั้งแต่ปี 55 - มิ.ย.57 กิจการร่วมทุนมีปริมาณนำเข้ารวม 4.74 แสนตัน คิดเป็นร้อยละ 67.62 ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เฉพาะ 6 เดือนแรกที่ผ่านมา มีการขยายตัวสูงถึง 5.7 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน)

BIC เคยมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ประกอบการนำเข้ามันสำปะหลังชาวจีน และได้ข้อมูลว่า ผู้ประกอบการจีนนิยมนำเข้ามันเส้นจากเวียดนามมากกว่าไทย เนื่องจากปัญหาเรื่องคุณภาพมันเส้น ฝุ่นผง และวัตถุเจือปน (เศษหินดินทราย)

ดังนั้น ผู้ผลิตมันเส้นไทยจำเป็นต้องปรับปรุงขั้นตอนในการผลิตให้ได้มันเส้นชิ้นใหญ่และฝุ่นผงน้อยลง รวมถึงปรับปรุงวิธีการจัดเก็บและการส่งออกไม่ให้เกิดฝุ่นผงเพิ่มขึ้น


- - ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน www.thaibizchina.com - -

Last Updated on Monday, 21 July 2014 06:02

Page 3 of 239

Templates WordPress
Templates WordPress