This site is a collaboration between two organizations, Agricultural Futures Exchange of Thailand and Thai Tapioca Trade Association. To be a center of information and dissemination of information. Related to the cassava industry.
TAPIOCA ONLINE >> Tuesday 28 July 2015  GMT+7
logo-ttta           

มันสำปะหลัง ออนไลน์

เกษตรฯ แก้ปัญหาฝนทิ้งช่วง

Print

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาฝนทิ้งช่วงยาวนานและรุนแรงกว่าทุกปี จากข้อมูลพบว่าปีนี้ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรวมมีปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาฝนทิ้งช่วงยาวนานและรุนแรงกว่าทุกปี จากข้อมูลพบว่าปีนี้ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรวมมีปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลให้น้ำไหลลงเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์   มีปริมาณน้อยตามไปด้วย โดยปัจจุบันเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำในอ่าง 4,163 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 31% เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ 3,249 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 34% เท่านั้น  ประกอบกับข้อมูล ณ  2 กรกฎาคม  2557 พบว่าจากภาวะปัญหาฝนทิ้งช่วงดังกล่าว มีจังหวัดที่ยังคงได้รับผลกระทบและประกาศเป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) อีกจำนวน 3 จังหวัด 20 อำเภอ 133 ตำบล 1,468 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์ และนครราชสีมา จึงได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและกรมชลประทาน เร่งหาทางในการบริหารจัดการน้ำให้มีปริมาณเพียงพอเป็น การเร่งด่วน รวมทั้งให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ เพื่อจะได้วางแผนบริหารจัดการพื้นที่เกษตรในการสำรองน้ำเพื่อใช้ในการเพาะปลูกต่อไป

ด้าน นายสุรสีห์ กิตติมณฑลรักษาการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรที่สำคัญอย่างใกล้ชิด ทั้งปัญหาภัยแล้ง ปัญหาหมอกควันและไฟป่า การเติมน้ำในเขื่อนรวมทั้งปัญหาฝนทิ้งช่วง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ทันต่อสถานการณ์ความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชน

โดยเฉพาะปัญหาฝนทิ้งช่วงนั้นได้ดำเนินการตั้งแต่มิถุนายน-กรกฎาคม 57 เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงกลางฤดูเพาะปลูก ซึ่งปกติมักประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ทำให้พืชผลการเกษตรอื่น ๆ ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง นอกจากนี้ยังมีแผนเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนเป้าหมายขนาดใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 57 รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำของเขื่อนต่างๆ โดยมีเป้าหมายให้มีปริมาณน้ำกักเก็บไม่ต่ำกว่าร้อยละ  80 ของความจุอ่างฯ อีกด้วย  

ในขณะที่ผลดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ผ่านมา กรมฝนหลวงฯได้เข้าไปปฏิบัติการฝนหลวงครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ 72.02% ภาคกลาง 90.83% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 51% ภาคตะวันออก 78.73% และภาคใต้ 40.22% ซึ่งหากมองในภาพรวมว่าถือว่าการปฏิบัติการของกรมฝนหลวงดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่และเกินเป้าหมาย


- - หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ - -

Last Updated on Monday, 14 July 2014 04:30

พาณิชย์เข้มสกัดมันสำปะหลังคุณภาพต่ำ

Print

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบนำมันสำปะหลังคุณภาพต่ำจากประเทศเพื่อนบ้านส่งออกไปต่างประเทศ โดยไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ การส่งออกมันสำปะหลังปลอมปนกากมันและการขายตัดราคาส่งออกซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์รวมทั้งชื่อเสียงของการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย

กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายชัดเจนที่จะกวดขันและปราบปรามอย่างจริงจัง เพื่อเอาผิดกับผู้ประกอบธุรกิจส่งออกมันสำปะหลัง ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (Surveyor) และเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ดูแลด้านคุณภาพมาตรฐานสินค้าและขอย้ำให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาและเคร่งครัดตามกฎ ระเบียบ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ทั้งนี้ จะใช้อำนาจ คสช. จัดทีมเฉพาะกิจออกตรวจสอบและจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับการส่งออกมันสำปะหลังที่มีคุณภาพต่ำ/ไม่ได้มาตรฐาน หลีกเลี่ยงระเบียบ และจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ทุจริตหรือร่วมรู้เห็นเป็นใจทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถึงที่สุด เพื่อรักษาชื่อเสียงและตลาดส่งออกมันสำปะหลังของไทยให้ขยายตัวอย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสที่จะไปเป็นประธานเปิดงานประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ (World Tapioca Conference 2015) ที่โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 จะได้ให้นโยบายทำความเข้าใจและกำชับการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (Surveyor) เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ซื้อจากต่างประเทศที่จะมาร่วมงานกว่า 500  คน เพื่อให้มีการร่วมมืออย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย

ในช่วงเดือน มกราคม-เมษายน 2558 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 4.38 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 42,391 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 8.68% และ 6.48% ตามลำดับเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีตลาดส่งออกหลัก คือ ประเทศจีน มาตรการที่เข้มงวดดังกล่าว จะช่วยให้การส่งออกของไทยในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่ดีต่อไป


- - หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ - -

Last Updated on Friday, 19 June 2015 03:40

แบงค์ชาติจีนชู "นครหนานหนิง" เป็นศูนย์กลาง "ระบบธุรกรรมเงินหยวนข้ามแดน"

Print

เว็บไซต์ข่าวซินหัว : ลูกค้าธนาคารทั่วไปในกว่างซีสามารถทำธุรกรรมการชำระบัญชีต่างประเทศด้วยสกุลเงินหยวนได้แล้ว

ช่วงต้นปี 58 ธนาคารประชาชาติจีน ศูนย์หนานหนิง (แบงค์ชาติจีนประจำเขตฯ กว่างซีจ้วง) ได้เปิดตัว "แพลทฟอร์มธุรกรรมเงินหยวนข้ามแดน" (Regional Cross-border RMB Business Platform) อย่างเป็นทางการ ซึ่งช่วยให้ธนาคาร 47 แห่ง (ที่มีจุดบริการกว่า 2,500 จุด) ทั่วกว่างซีสามารถให้บริการธุรกรรมการชำระบัญชีต่างประเทศด้วยสกุลเงินหยวนแก่ลูกค้าได้แล้ว

แพลทฟอร์มดังกล่าวพัฒนาขึ้นจากระบบธุรกรรมการชำระบัญชีการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของกว่างซีที่มีการบูรณาการทรัพยากรด้านระบบชำระบัญชีเงินหยวนระหว่างประเทศและธนาคารตัวแทนในต่างประเทศของแต่ละธนาคารเข้าไว้ด้วยกัน โดยมี "นครหนานหนิง" เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้บริการครอบคลุมฮ่องกง มาเก๊า อาเซียน และเอเชียใต้

จึงกล่าวได้ว่า แพลทฟอร์มดังกล่าวเปรียบเสมือน "ไฮเวย์" ที่ช่วยกระตุ้นการเคลื่อนย้ายหมุนเวียนของกระแสเงินหยวนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศในภูมิภาคได้เป็นอย่างดี โดยไหลเข้า-ออกของเงินหยวนต้องผ่านแพลทฟอร์มดังกล่าวทั้งหมด

นายชุย อวี๋ (Cui Yu, 崔瑜) ผู้อำนวยการธนาคารประชาชนจีน ศูนย์หนานหนิง ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบัน มีธนาคารรายใหญ่หลายรายได้เป็นธนาคารตัวแทนของแพลทฟอร์มดังกล่าวแล้ว อาทิ Industrial and Commercial Bank of China (中国工商银行) Bank of China (中国银行) และ China Construction Bank (中国建设银行) ซึ่งธนาคารเหล่านี้มีธนาคารตัวแทนในต่างประเทศมากกว่า 1,000 แห่ง ซึ่งสามารถให้บริการธุรกรรมการเงินได้อย่างทั่วถึงทั้งในประเทศสมาชิกอาเซียน และเอเชียใต้


- - ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน www.thaibizchina.com - -

Last Updated on Monday, 29 June 2015 03:07

การแข่งขันโบว์ลิ่งเชื่อมความสามัคคี ครั้งที่ 6

Print

สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งเชื่อมความสามัคคี ครั้งที่ 6 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00-15.00 น. ณ BLU-O RHYTHM & BOWL ชั้น 2 สาขาเมกาบางนา


- - TTTA - -

Last Updated on Tuesday, 07 July 2015 02:17

แล้งสาหัส ไร่มันกำแพงเพชร แห้งตายหลายรอบ

Print

กำแพงเพชรยังแล้งหนัก นาข้าว ไร่มันสำปะหลังแห้งตายหลายรอบ คาด ปีหน้ามันสำปะหลังเหลือน้อยเพราะปีนี้ตายหมด ด้าน ชาวไร่โอด ขาดทุนยับ ...

วันที่ 14 ก.ค. 58 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ที่ปกติบริเวณนี้เป็นที่ลุ่ม เวลาฝนตกจะถูกน้ำท่วมพืชผลทางการเกษตรจะเสียหายทุกปี ซึ่งจากการออกดูพื้นที่ทางการเกษตรพบว่า ขณะนี้นาข้าวทั้งทุ่งสุดลูกหูลูกตา ทั้งข้าวที่หว่านได้อายุ 15 วันถึง 1 เดือน ปรากฏว่ายืนเหี่ยวแห้งตายเต็มทั้งทุ่ง พื้นดินแตกระแหงไปทั่ว เปลือกหอยต่างๆ ตายเกลื่อนเต็มไปหมด พื้นดินแห้งแล้ง แหล่งน้ำตามธรรมชาติแห้งขอดหมด คลองบางแห่งไม่มีน้ำเหลืออยู่เลย ขนาดเจ้าของพื้นที่ขุดก้นสระลึกลงไปจากเดิมอีกกว่า 3 เมตร ก็ยังไม่เจอน้ำพอที่จะใช้ทางการเกษตรได้

พื้นดินแห้ง แตกระแหง

จากการสอบถามนายณรงค์ ชัยประสิทธิ์ อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 333 ม.ที่ 1 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ซึ่งเป็นเจ้าของลานรับซื้อมันสำประหลัง เปิดเผยว่า ปีนี้ชาวไร่มันเดือดร้อนแสนสาหัส เพราะภัยแล้งที่ยาวนานและฝนทิ้งช่วง ชาวไร่ลงมือปลูกมันไปแล้วแห้งตายเพราะขาดน้ำและอากาศร้อนจัด บางรายต้องไถทิ้งปลูกใหม่เป็นรอบที่ 3 แล้ว

ทำให้ช่วงนี้ชาวไร่ พากันงดปลูกมันลงแปลง เนื่องจากรอฝนและบางรายก็หมดทุน พันธุ์ต้นมันก็หาไม่ได้เพราะต่างก็ประสบปัญหามันตาย ถึงหาได้ก็ราคาแพง ไม่เหมือนทุกปีไม่ต้องซื้อ แค่ขอกันก็ให้แล้ว แต่ปีนี้ต้องซื้อตกไร่ละตั้งแต่ 3,000 ถึง 5,000 บาท ก็ยังหายาก และจากความแห้งแล้งทำให้ต้นมันที่ปลูกไว้ ตั้งแต่ปีที่แล้วยังตายต้องขุดมันออกขาย ซึ่งผลผลิตที่ได้ก็ต่ำมากเพราะต้นมันตายหัวมันเลยเน่า จากปกติจะขุดได้ ไร่ละ 6-8 ตันต่อไร่ แต่ครั้งนี้ขุดได้แค่ตันเศษต่อไร่เท่านั้นขาดทุนยับเยิน

และจากความทุกข์ยากเดือดร้อนดังกล่าว ส่งผลทำให้ชาวนาชาวไร่หมดทุนไม่มีเงินใช้จ่ายในครอบครัว ต้องมาขอให้ไปเช่าที่ปลูกมัน บางรายถึงกับมาบังคับให้ช่วยเช่าที่ปลูกมัน เพราะต้องการเงินค่าเช่าไปใช้จ่ายในปีนี้ซึ่งไม่มีผลผลิตขายและปลูกมันไม่ได้ ทุนที่มีอยู่ก็หมดไปแล้ว ซึ่งตนเห็นว่าขืนเช่ามาทำแล้วปีต่อไปจะยิ่งเป็นภาระหนี้สินให้กับชาวไร่อีกเพราะจะไม่มีที่ปลูก ผลกระทบจะเป็นลูกโซ่ไม่รู้จบสิ้น จากการมองชาวไร่ยามนี้เหมือนไม่มีอนาคตขอไปตายเอาดาบหน้าเท่านั้น


- - หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ - -

Last Updated on Tuesday, 14 July 2015 06:45

Page 3 of 297

Templates WordPress
Templates WordPress