This site is a collaboration between two organizations, Agricultural Futures Exchange of Thailand and Thai Tapioca Trade Association. To be a center of information and dissemination of information. Related to the cassava industry.
TAPIOCA ONLINE >> Monday 27 April 2015  GMT+7
logo-ttta           

มันสำปะหลัง ออนไลน์

เกษตรฯ แก้ปัญหาฝนทิ้งช่วง

Print

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาฝนทิ้งช่วงยาวนานและรุนแรงกว่าทุกปี จากข้อมูลพบว่าปีนี้ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรวมมีปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาฝนทิ้งช่วงยาวนานและรุนแรงกว่าทุกปี จากข้อมูลพบว่าปีนี้ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรวมมีปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลให้น้ำไหลลงเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์   มีปริมาณน้อยตามไปด้วย โดยปัจจุบันเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำในอ่าง 4,163 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 31% เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ 3,249 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 34% เท่านั้น  ประกอบกับข้อมูล ณ  2 กรกฎาคม  2557 พบว่าจากภาวะปัญหาฝนทิ้งช่วงดังกล่าว มีจังหวัดที่ยังคงได้รับผลกระทบและประกาศเป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) อีกจำนวน 3 จังหวัด 20 อำเภอ 133 ตำบล 1,468 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์ และนครราชสีมา จึงได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและกรมชลประทาน เร่งหาทางในการบริหารจัดการน้ำให้มีปริมาณเพียงพอเป็น การเร่งด่วน รวมทั้งให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ เพื่อจะได้วางแผนบริหารจัดการพื้นที่เกษตรในการสำรองน้ำเพื่อใช้ในการเพาะปลูกต่อไป

ด้าน นายสุรสีห์ กิตติมณฑลรักษาการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรที่สำคัญอย่างใกล้ชิด ทั้งปัญหาภัยแล้ง ปัญหาหมอกควันและไฟป่า การเติมน้ำในเขื่อนรวมทั้งปัญหาฝนทิ้งช่วง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ทันต่อสถานการณ์ความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชน

โดยเฉพาะปัญหาฝนทิ้งช่วงนั้นได้ดำเนินการตั้งแต่มิถุนายน-กรกฎาคม 57 เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงกลางฤดูเพาะปลูก ซึ่งปกติมักประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ทำให้พืชผลการเกษตรอื่น ๆ ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง นอกจากนี้ยังมีแผนเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนเป้าหมายขนาดใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 57 รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำของเขื่อนต่างๆ โดยมีเป้าหมายให้มีปริมาณน้ำกักเก็บไม่ต่ำกว่าร้อยละ  80 ของความจุอ่างฯ อีกด้วย  

ในขณะที่ผลดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ผ่านมา กรมฝนหลวงฯได้เข้าไปปฏิบัติการฝนหลวงครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ 72.02% ภาคกลาง 90.83% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 51% ภาคตะวันออก 78.73% และภาคใต้ 40.22% ซึ่งหากมองในภาพรวมว่าถือว่าการปฏิบัติการของกรมฝนหลวงดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่และเกินเป้าหมาย


- - หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ - -

Last Updated on Monday, 14 July 2014 04:30

คณะกรรมการสมาคมฯ มีมติเลือก ดร. สุรีย์ ยอดประจง นั่งนายกฯ ต่ออีกสมัย

Print

การประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ที่ประชุมมีมติเลือก ดร. สุรีย์ ยอดประจง ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ประจำปี 2558-59

โดยมีรายนามคณะกรรมการสมาคมฯ ดังนี้


- - TTTA - -

Last Updated on Thursday, 02 April 2015 08:57

ท่าเรือน้ำลึก..ศูนย์กลางทางหลวงทางทะเลแห่งใหม่ในหนานทง

Print

หนานทง เปิดตัวโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่ ผลักดันให้เป็นทางหลวงทางทะเล สามารถให้บริการเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่น้ำหนักถึง 100,000 ตัน จากทั่วโลก คาดว่าจะช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งของผู้ประกอบการได้สูงถึง 578 ล้านหยวนภายในปี 2020

ท่าเรือหนานทง..ศูนย์กลางใหม่ของธุรกิจการเดินเรือ

ท่าเรือน้ำลึกหนานทงมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 56.63 ตารางกิโลเมตร ซึ่งรัฐบาลจีนทุ่มทุนสร้างด้วยงบประมาณมากกว่า 230 ล้านดอลลาร์เหรียญสหรัฐ โดยโครงการก่อสร้างท่าเรือจะแบ่งเป็นส่วน ๆ และจะพัฒนาจนสามารถจอดเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่รองรับน้ำหนักได้ถึง 100,000  ตัน ภายในระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 14 ปี ซึ่งที่ผ่านมาเมืองหนานทงมีการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางเรือ และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ท่าเรือหนานทงแต่เดิมที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดีอยู่แล้ว มีเม็ดเงินสะพัดในปี 2557 เฉพาะด้านการขนส่งทางเรือ ปี 2557 สูงถึงประมาณ 220 ล้านหยวน และมีอัตราการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.4 จึงเป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลพัฒนาขยา ความยิ่งใหญ่ของท่าเรือหนานทงให้เข้าสู่สากลมากขึ้นไปอีก

ธุรกิจขนส่งไทยรีบจับจอง ทำเลทองเมืองหนานทง

นอกจากหนานทงจะเป็นเมืองที่ความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ เพราะมีพื้นที่ติดต่อกับทะเลจีนตะวันออกแล้ว หนานทงยังอยู่ไม่ไกลจากเมืองสำคัญ ๆ หลายแห่ง อาทิ ซูโจว หนานจิง และเซี่ยงไฮ้ ซึ่งจะส่งผลให้หนานทงเป็นเมืองที่พร้อมแก่กันพัฒนาเศรษฐกิจแบบรอบด้านไม่ต่างกับเมืองใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้เลย จึงน่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นักธุรกิจไทย อาทิ กลุ่มธุรกิจนำเข้า - ส่งออก ธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการต่อเรือ หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ต่างๆ น่าจะสามารถเข้าศึกษาช่องทางมองหาศึกษาโอกาสในทำเลทองนี้ เพื่อดำเนินธุรกิจต่อไป

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

จัดทำโดย นางสาววรางคณา ศศิธร
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
ข้อมูลอ้างอิง : นสพ.China Daily ฉบับวันที่ 20 มี.ค. 58 หัวข้อ “Marine highway project underway”
ภาพประกอบโดย http://image.baidu.com

 


- - ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน www.thaibizchina.com - -

Last Updated on Friday, 10 April 2015 02:45

Print

?

?

?


- - ???????????????????? - -

Quant a la chimiotherapie, des etudes le prouvent, elle a un retentissement sur la libido a court terme et parfois sur le achats priligy pas cher long terme.

Ces capteurs permettent le prix du levitra d’evaluer la rigidite de l’erection de la verge.

Elle attend qu’il vienne la chercher entre des milliers de femmes et la sorte de la situation calamiteuse dans laquelle elle priligy en ligne pas cher se trouve...

Imaginez une couronne posee sur vous et au centre de achat viagra generic cette couronne vous ressentez comme une force immense qui se dresse vers le ciel.visualisez enfin la couleur violette.

Lorsqu’au terme de la duree de fermeture du site internet generisk viagra online le pharmacien ne s’est pas mis en conformite, le directeur general de l’ars peut prononcer dans les memes conditions une nouvelle fermeture.les sites n’ayant pas de frontieres, une personne physique ou morale legalement habilitee a vendre des medicaments dans un etat membre de l’union europeenne, doit, si elle s’adresse a une personne etablie en france, respecter la legislation nationale.

Le raccomandazioni del nice sono basate su una revisione sistematica dove acquistare cialis in farmacia delle migliori evidenze disponibili e sull’esplicita considerazione della costo-efficacia degli interventi sanitari.

Ricorrente o persistente dolore genitale associato al rapporto sessuale cialis a basso prezzo in un maschio o in una femmina.

Dieta dell'amore omega3 gli omega 3 e ampiamente dimostrato che gli acidi grassi presenti nell’olio di pesce dove posso acquistare priligy aumentano la dopamina, trasmettitore del piacere.

Di recente e stato scoperto un legame con viagra prezzo farmacia italia l'obesita.

Last Updated on Thursday, 16 April 2015 09:58

จับตาโรคโคนเน่าหัวเน่าของมันสำปะหลัง

Print

ปัจจุบันชาวไร่มันสำปะหลังในหลายพื้นที่กำลังประสบปัญหาการระบาด ของ "โคนเน่า หัวเน่าของมันสำปะหลัง" ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Phytophthora โดยการระบาดของโรคดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อผลผลิตมันสำปะหลังตั้งแต่ 20-100% ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน หากไม่เร่งป้องกันกำจัดและควบคุมพื้นที่ระบาด อนาคตปัญหาโคนเน่า หัวเน่าของมันสำปะหลังอาจแพร่กระจายลุกลามเป็นวงกว้าง ซึ่งอาจทำให้ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังโดยรวมทั้งประเทศลดลง และกระทบต่ออุตสาหกรรมมันสำปะหลัง รวมถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยด้วย

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตรเริ่มสำรวจพบการระบาดของโรคโคนเน่า หัวเน่าของมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้การระบาดได้ลุกลามไปหลายจังหวัด ได้แก่ สระแก้ว อุบลราชธานี สระบุรี บุรีรัมย์ ฉะเชิงเทรา และระยอง โดยพบเป็นปัญหาในมันสำปะหลังทุกพันธุ์ ซึ่งมันสำปะหลังที่เป็นโรคจะแสดงอาการแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพันธุ์มันสำปะหลังและระยะการเจริญเติบโต

เชื้อราที่ก่อปัญหาดังกล่าวสามารถแพร่ระบาดโดยติดไปกับท่อนพันธุ์ที่มีดินปนเปื้อน หรือดินที่ติดไปกับอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ อาทิ รถไถดิน รถขุดหัวมันสำปะหลัง เครื่องมือขุดหัวมันสำปะหลัง และรองเท้า เป็นต้น ขณะเดียวกันน้ำยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เชื้อก่อโรคแพร่ระบาดรวดเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นน้ำที่ใช้ในระบบน้ำหยด น้ำฝนที่ไหลหลากผ่านแปลงปลูกมันสำปะหลัง และน้ำฝนไหลผ่านแปลงปลูกที่มีโรคระบาดลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

นอกจากนั้นยังมีปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาโคนเน่า หัวเน่ามันสำปะหลังรุนแรงยิ่งขึ้น โดยในช่วงฤดูฝนมีปริมาณความชื้นในดินสูง ทำให้แหล่งปลูกมีดินอิ่มตัวด้วยน้ำเป็นเวลานาน โดยเฉพาะดินที่มีการระบายน้ำไม่ดี มีชั้นดินดานอยู่ในระดับตื้น และพื้นที่ที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง และแปลงปลูกที่มีเศษซากและเหง้าของต้นมันสำปะหลังสะสมอยู่อย่างต่อเนื่อง ยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อที่ก่อโรคด้วย

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวถึงแนวทางป้องกันกำจัดปัญหาโคนเน่า หัวเน่าของมันสำปะหลังว่า เกษตรกรสามารถป้องกันกำจัดได้โดยปรับเปลี่ยนฤดูปลูก วางแผนให้เก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลังภายในเดือนสิงหาคม แล้วปลูกพืชหมุนเวียนชนิดใบเลี้ยงเดี่ยว เพื่อตัดวงจรชีวิตเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรค และควรไถระเบิดดินดาน มีการไถพรวนและตากดินอย่างน้อย 15 วัน และยกร่องปลูกตามแนวลาดเอียงของพื้นที่ ซึ่งจะช่วยระบายน้ำออกจากแปลงปลูกได้เร็ว

ขณะเดียวกันยังควรเก็บเศษซากและเหง้าของต้นมันสำปะหลังออกจากแปลงปลูก และใช้ท่อนพันธุ์สะอาด หรือแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา metalaxy 13 กรัม/น้ำ 1 ลิตร การปลูกไม่ควรปลูกหนาแน่นเกินไป (อัตราปลูกตามคำแนะนำ 1,600-2,500 ต้น/ไร่) ควรใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้น้ำจากแหล่งน้ำในพื้นที่เพาะปลูก ควรป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อสาเหตุโรคจากแปลงที่มีปัญหาการระบาด โดยทำคันปากบ่อน้ำให้สูง

ควรระวังการใช้เครื่องจักรกลเกษตร ไม่ทำให้เกิดบาดแผลต่อระบบรากหรือหัวมันสำปะหลัง และควรกำจัดแมลงที่กัดกินหัวมันซึ่งเป็นช่องทางเข้าทำลายของเชื้อก่อโรคเกษตรกรจำเป็นต้องทำความสะอาดเครื่องมือทุกชนิดที่นำไปใช้ในพื้นที่ที่มีปัญหาดังกล่าว และหากมีการระบาดของปัญหาโคนเน่า หัวเน่าของมันสำปะหลังรุนแรงมาก ผลผลิตเสียหายมากกว่า 50% เกษตรกรควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นก่อน เช่น ข้าวโพด หรืออ้อย หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วค่อยกลับมาปลูกมันสำปะหลังใหม่

"ปี 2558 นี้ กรมวิชาการเกษตรได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร เร่งดำเนินการแก้ไขการระบาดของปัญหาโคนเน่า หัวเน่าของมันสำปะหลังในทุกพื้นที่ เพื่อควบคุมการระบาดให้อยู่ในวงจำกัดก่อนที่จะแพร่กระจายและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และลดผลกระทบต่อการผลิตและแปรรูปมันสำปะหลัง รวมถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ" นายอนันต์กล่าว

หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับ "ปัญหาโคนเน่า หัวเน่าของมันสำปะหลัง" สามารถสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร โทร.0-2579-0146 และกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช โทร.0-2579-9582.


- - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ - -

Last Updated on Tuesday, 21 April 2015 04:15

Page 3 of 282

Templates WordPress
Templates WordPress