This site is a collaboration between two organizations, Agricultural Futures Exchange of Thailand and Thai Tapioca Trade Association. To be a center of information and dissemination of information. Related to the cassava industry.
TAPIOCA ONLINE >> Friday 31 October 2014  GMT+7
logo-ttta           

มันสำปะหลัง ออนไลน์

History of Tapiocaonline.com

Print

On Aug 26, 2011 The Agricultural Futures Exchange of Thailand (AFET) and The Thai Tapioca Tread Association (TTTA) have signed a memorandum of Understanding to develop “tapiocaonline.com”.  The website will provide crucial information on tapioca trades and products, which allow Thai entrepreneurs to increase their competitive advantage.  The website will be officially launched by TTTA and supported by AFET which will served as a key gateway providing the information related to tapioca products in all aspects ranging from tapioca production and trading, product development  and  pricing at local and international market.   As a result, the site will offer great beneficial to all parties from buyers, traders to users and allow them to obtain information instantly.

Mr. Prasat Kesawapitak, Chairman of AFET, disclosed that Thailand has been considered as a key player in producing and exporting food and agriculture products, particularly tapioca which is continuously playing an increasing role in both food and energy industries.  As a result, AFET has recognized the important of agricultural information.  Furthermore, entrepreneurs who use AFET’s future purchase strategies in protecting future risk are required reliable up-to-date sources with precise and concise information to help assess and allow them to create efficient decision-making. It is great pleasures that TTTA has initially launched the website and AFET hopes to see this progress expand to other agricultural sectors which will act as an important catalyze increasing Thailand Tapioca  products and its competitive advantage in the future.  

Mr. Seree Denworalak, President of TTTA, stated that TTTA will be celebrating its 48th year anniversary this year offering various activities. The launching of “tapiocaonline” with the help of AFET is also considered as a part of TTTA celebrating activities. TTTA believes that if the future trading in AFET is able to perform fluidly,   it will act as a gauge to find the advance tapioca pricing as well as serve as an instrument to decrease the risk of tapioca pricing, which will benefit for further development on Thailand tapioca production and trading in the future. 

To launch “tapiocaonline” website, TTTA has collected useful information including trading and marketing data, production as well as any related news in tapioca sector.  In-depth analysis and suggestion are also offered via the website. Consequently, the website will benefit tapioca entrepreneurship and interested group.  The site is ready to publish information to the public from Nov, 2011 onwards.
Last Updated on Wednesday, 15 October 2014 22:17

ขอเชิญล่องเรือชมท่าเรือ และคลังสินค้า

Print

ด้วยคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย จะจัดกิจกรรมล่องเรือชมท่าเรือ และคลังสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทัศนศึกษาท่าเทียบเรือ และคลังสินค้าสำหรับส่งออกมันสำปะหลังแถบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบท่าเทียบเรือ โดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมเจ้าท่า และให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โดยไกด์ผู้เชี่ยวชาญเป็นต้น รวมทั้งให้สมาชิกสมาคมฯ ได้พบปะสังสรรค์กัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่สมาชิกสมาคมฯ

โดยมีรายละเอียดดังนี้


- - TTTA - -

Last Updated on Thursday, 30 October 2014 02:30

พาณิชย์มีมติผ่อนผันขนย้ายสินค้าเกษตรข้ามเขต'ข้าว-มันฯ-ข้าวโพด'

Print

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(ก.ก.ร.)ครั้งที่2/2557 ว่า ที่ประชุมฯมีมติให้ผ่อนผันเรื่องการควบคุมการขนย้ายสินค้าเกษตรข้ามเขต ทั้งในส่วน ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพด จากเดิมต้องขออนุญาตหากมีการขนย้าย แต่ทั้งนี้ ในเฉพาะเขตอำเภอที่ติดกับชายแดนก็จะยังมีผลบังคับใช้อยู่ ซึ่งเป็นการลดการควบคุมแบบจังหวัดต่อจังหวัดในพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านมาเป็นรายอำเภอแทน เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา

ทั้งนี้ หากต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้ง 3 รายการ เกิน 10 ตันขึ้นไป ยังคงต้องขออนุญาตกรมการค้าภายในจังหวัด ก่อนทุกครั้งเพื่อปกป้องเกษตรกรภายในประเทศ แต่จะค่อยๆ ทยอยลดมาตรการลง หลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558


- - สำนักข่าวอินโฟเควสท์ - -

Last Updated on Thursday, 16 October 2014 02:43

รัฐบาลกลางไฟเขียว ‘3 เมืองท่า’ ของกว่างซี เปิดสิทธินำเข้าธัญพืช (Grain)

Print

เว็บไซต์ข่าวอ่าวเป่ยปู้ : ท่าเรือของเมืองชินโจว เมืองฝางเฉิงก่าง และเมืองอู๋โจวของกว่างซีได้รับการอนุมัติจากสำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งชาติจีน (AQSIQ) ให้เป็น “ด่านนำเข้าธัญพืช” ของประเทศจีน

รัฐบาลกลางได้ดำเนินมาตรการควบคุมการนำเข้าธัญพืชจากต่างประเทศ โดยการกำหนดสิทธิอนุญาตการนำเข้าให้กับด่านต่างๆ ครอบคลุมด่านทางบก ทางแม่น้ำ และทางทะเลทั่้วประเทศจีน

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นจัดระเบียบการบริหารจัดการนำเข้าอย่างเป็นมาตรฐาน ป้องกันความเสี่ยงจากการระบาดของโรคและแมลงที่มีต่อระบบนิเวศ รวมถึงเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค

สำหรับเขตฯ กว่างซีจ้วง มีท่าเรือที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ดังนี้  

ท่าเรือเมืองชินโจว มีจุดตรวจ 3 แห่ง คือ จุดตรวจท่าเรือ COFCO (中粮码头查验点) จุดตรวจเล่อโกว (Legou Checkpoint, 勒沟查验点) และจุดตรวจต้าหล่านผิง (Dalanping Checkpoint, 大榄坪查验点)  

ตามรายงาน ช่วง 9 เดือนแรก ปี 57 ท่าเรือเมืองชินโจวมีการตรวจสอบพบแมลงศัตรูพืชจำนวน 201 ชนิดในสินค้าจำนวน 71 ล็อต เพิ่มขึ้นร้อยละ 1016.7 และ 273.7 (YoY) ตามลำดับ ในจำนวนนี้ เป็นศัตรูพืชกักกัน จำนวน 7 ชนิด และศัตรูพืชอันตราย จำนวน 5 ชนิด  

ท่าเรือเมืองฝางเฉิงก่าง มีจุดตรวจ 1 แห่ง คือ จุดตรวจด่านท่าเรือฝางเฉิงก่าง (Fangchenggang Port Checkpoint, 防城港码头查验点)  

ตามรายงาน ท่าเรือเมืองฝางเฉิงก่างเป็นหนึ่งในด่านนำเข้าธัญพืชที่สำคัญของประเทศจีน แต่ละปีมีปริมาณการนำเข้ามากกว่า 5 ล้านตัน ธัญพืชที่มีการนำเข้าจำนวนมาก อาทิ ถั่วเหลือง เมล็ดชาน้ำมัน ข้าวสาลี ข้าวโพด ถั่วลันเตา ข้าวฟ่าง แผ่น/เส้นมันสำปะหลังอบแห้ง  

ท่าเรือ(แม่น้ำ)เมืองอู๋โจว มีจุดตรวจ 1 แห่ง คือ จุดตรวจท่าเรือหลี่เจียจวง (Lijiangzhuang Port Checkpoint, 李家庄码头查验点)  

ตามรายงาน ท่าเรือแม่น้ำของเมืองอู๋โจวมีแนวโน้มการนำเข้าสินค้าเทกอง (Bulk) จากพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล (มณฑลกวางตุ้ง และเมืองฮ่องกง) เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีจุดแข็งด้านต้นทุนการขนส่ง และตั้งอยู่ใกล้มณฑลกวางตุ้ง  

BIC ขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการส่งออกไทยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับด่านนำเข้าสินค้าในจีนแผ่นดินใหญ่อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าจำพวกธัญพืช รวมถึงพืชผักผลไม้ เนื่องจากรัฐบาลจีนมีการกำหนดสิทธิการนำเข้าสินค้าดังกล่าวเฉพาะบางแห่งเท่านั้น


- - ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน www.thaibizchina.com - -

Last Updated on Wednesday, 22 October 2014 06:54

"บ่อแก๊สชีวภาพโรงแป้งมัน" เชียงคานระเบิด โชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต

Print

บ่อแก๊สชีวภาพโรงแป้งมัน เชียงคานระเบิด โชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต รถดับเพลิงกว่า 5 คัน ร่วมสกัดเพลิงจากเหตุบ่อแก๊สชีวภาพโรงงานแป้งมันที่อ.เชียงคาน จ.เลย ระเบิด

เลย - เกิดเหตุบ่อแก๊สชีวภาพโรงงานแป้งมันสำปะหลังที่ อ.เชียงคาน จ.เลย ระเบิดเสียงดังสนั่น เผยประกายไฟมีขนาดโตเท่าสนามฟุตบอล รถดับเพลิงกว่า 5 คัน ระดมฉีดน้ำสกัด โชคดีไม่มีพนักงานบาดเจ็บและเสียชีวิต คาดมูลค่าเสียหายประมาณ 1 ล้านบาท

วันนี้ (29 ต.ค.57) เมื่อเวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชียงคาน ได้รับแจ้งจากวิทยุมูลนิธิสว่างคีรีธรรม จังหวัดเลยว่า มีเหตุไฟไหม้ภายในโรงงานบริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด 399 หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย จึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นโรงงานแป้งมันผลิตแป้งมันสำปะหลัง สภาพภายในโรงงานพบเจ้าหน้าที่ คนงานหนีตายกันอลหม่าน จุดระเบิดเป็นบ่อแก๊สหลังโรงงานอยู่ห่างไป 500 เมตร เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กันผู้คนที่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ มีรถดับเพลิงกว่า 5 คัน ระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงหลังจากใช้เวลาดับเพลิงอยู่ประมาณ 30 นาที เพลิงจึงสงบ

นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด กล่าวว่า เหตุระเบิดเกิดจากบ่อผลิตแก๊สชีวภาพเกิดระเบิด 1 บ่อ โดยโรงงานผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ำเสียเพื่อใช้เป็นพลังงานปั่นกระแสไฟฟ้ากำลัง 2 กิโลวัต โรงงานมีบ่อแก๊สทั้งหมด 4 บ่อ ซึ่งในช่วง 16.00 น.ได้เกิดแก๊สระเบิดเสียงดังสนั่น มีประกายไฟสูงกว่า 100 เมตร เป็นลูกไฟลูกใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอล และเกิดประกายไฟลุกเพียงระยะสั้นๆ จากนั้นพนักงานกว่า 200 คน ต่างวิ่งหลบหนีกันอย่างอลหม่าน เพื่อหลบหาที่ปลอดภัย กว่าเพลิงจะสงบใช้เวลาไปกว่า 1 ชั่วโมง โดยความเสียหายเบื้องต้นคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท โดยมีเพียงผ้าเต็นท์ที่คลุมบ่อแก๊สเสียหาย โชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บ เจ้าหน้าที่โรงงานทุกคนปลอดภัย


- - ASTVผู้จัดการออนไลน์ - -

Last Updated on Thursday, 30 October 2014 01:45

Page 3 of 305

Templates WordPress
Templates WordPress